I vår kom en rapport som beskrev helse- og omsorgstjenestene i Randaberg. Denne er laget av Rune Devold AS, og det er klare anbefalinger at det er mye å hente på innsparing og omstilling ved å jobbe smartere og effektivt.

Hovedutvalget for oppvekst og levekår (HOL) behandlet saken "Aktiv omsorg 2030" onsdag 2. september.

Høy levealder utfordrer

Rådmannen ønsker å prioritere tilbud som frisklivssentral, trygghets- og mestringsteknologi og hverdagsrehabilitering. Det er de mest aktuelle tiltakene overfor innbyggere i aldersgruppen 67–79 år.

– Fremtidig boligbygging bør også inneholde en bevisst satsing og til rettelegging for boliger for seniorer, framholder rådmannen ved saksbehandler, konstituert kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Sortland Sande, i saksutredningen til HOL.

Ap ber om demensavlastning

Anne Solheim (Ap) minnet om at pårørende blir fort utslitt ved å ha omsorg for personer med demenssykdom. Hun mener at rådmannen må ta hensyn til avlastning til hjemmeboende demenssyke i kommende budsjett- og handlingsplan 2021-2024.

Konstituert kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Sortland Sande, svarte til det at kommunen ikke har klart å prioritere det som Ap-representanten etterlyste. Ut over det ønsket hun ikke å si mer om høstens budsjettarbeid.

Ingvild Lundbakk Denut (Ap) var opptatt av at det alltid er manko på sykepleiere i for eksempel bofellesskap. Hun stilte spørsmål ved hvordan kommunen klarer å følge opp nødvendig kompetanseutvikling for sine ansatte?

Sortland Sande svarte at det lages en overordnet kompetanseplan, og at e-hjelp er noe som er blitt tatt i bruk oftere.

Lundbakk Denut mente at lønn ikke er den største gulroten for å trekke til seg de beste folkene, men heller en pakke av lønn og kompetanse og muligheter for den enkelte å utvikle denne.

Det trekkes også fram at det er positivt at forventet levealder i Randaberg ligger høyt, det er bra at man lever lengre og forhåpentligvis bedre.

– Utfordringen for kommunen er at det vil kreves tjenester, påpeker Sortland Sande.

Rådmannens satsing framover går ut på å bruke mest ressurser innen heles og omsorgstjenester på laveste trinn i det som kalles omsorgstrappa, altså blant annet å sikre solid hjemmetjeneste til innbyggerne, og mindre satsing på sykehjemsplasser.