Når hovedutvalget for oppvekst og levekår (HOL) behandler saken «Plan for bruk av eksisterende bygninger» onsdag kveld (1. desember) fremmer han på vegne av sitt parti følgende forslag:

«HOL avviser saken og ber kommunedirektøren komme opp med en ny sak som behandler den aktuelle utfordringen med lokalisering av foreldreinitiert tomt».

Kommunestyret i Randaberg behandlet den aktuelle saken 5. november i fjor.

– I Randaberg FrP finner vi denne saken litt rar, at vi få den tilbake igjen. Endringen nå er jo at det foreldreinitierte prosjektet ikke lar seg gjennomføre som planlagt i Dalveien. Det er få nye momenter bortsett fra den foreldreinitierte tomta som var tenkt i Dalveien, derfor oppfatter vi at det er feil sak som HOL nå får til ny behandling. Heller burde det blitt tatt opp en ny sak for utredning og behandling om prosjektet som var planlagt i Dalveien, sier Øystein Thorsen.

Kommunestyrets vedtaket 5. november 2020 var slik:

  • Pasienter på Vistestølen får plass på DPS-bygget eller på Randaberg Helsesenter.
  • Beboere i Dalen og Sentrum skal ikke flyttes til bofellesskap med mindre det foreligger eget ønske fra beboere og deres pårørende om overflytting, og at det fremlegges en driftsmessig forsvarlig analyse som inkluderer beboernes og deres pårørendes uttalelse.
  • Mennesker med utviklingshemming, som tidligere har vært ved andre institusjoner (avlastning etc.) i Randaberg og som har pleiebehov skal få tilsvarende tilbud på Vistestølen.
  • Unge hjemmeboende med utviklingshemming eller tilsvarende vansker får tilbud om bolig med timebaserte tjenester på Vistestølen.
  • Unge hjemmeboende med utviklingshemming eller tilsvarende vansker, og som ønsker selveierleilighet, ønskes velkommen til samarbeid med kommunen om mulig løsning.
  • Drifts- og investeringskostnader innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2021–2024.
  • Det bes om at framtidig behov for boliger for psykisk utviklingshemmede kartlegges og legges fram for kommunestyret.