I slutten av juni ble det gjort klart at Bremnes Seashore AS fikk avslag på oppdrettsanlegg ved Alstein på Randaberg. Nå velger selskapet å klage inn Statsforvalteren i Rogaland sitt vedtak om at anlegget ikke skal få gå gjennom. I sin klage til Statsforvalteren sier fagsjef strategi og utvikling Geir Magne Knutsen at de opplever Statsforvalterens avslag som et totalforbud mot all akvakultur i åpen sjø i fylket.

– Dette er dessuten stikk i strid med myndighetenes ønske om å legge til rette for drift av akvakultur på eksponerte lokaliteter, sier Knutsen.

Avslaget er ikke godt nok begrunnet, mener Bremnes. Selskapet opplever at Statsforvalteren er "gått utfor sin kompetanse etter forurensningsloven".

Mener klagen ikke er godt begrunnet

– I vedtaket har statsforvalteren etter vårt syn gått utfor sin kompetanse etter forurensningsloven. I sin begrunnelse har Statsforvalteren lagt vekt på omstendigheter som vi meiner ligger i langt utfor de forurensningsmessige ulemper som krever løyve etter loven, sier Knutsen.

Statsforvalteren har begrunnet avslaget med i første instans med at det er risiko for at organiske og kjemiske utslipp fra den ordinære driften på oppdrettsanlegget kan påvirke svært viktige naturverdier i havet. På den måten kan deres funksjon, struktur og produktivet går i en negativ retning. Her har statsforvalteren pekt på miljøvirkningene knyttet til behandling mot lakselus, kobberimpregnering av nøter og rengjøring av disse, og utslipp av fremmedstoff fra fiskefôr.

Bremnes sier i klagen sin til statsforvalteren at myndigheten mener Bremnes skal teste ut ny teknologi på området, som selskapet selv mener ikke er korrekt. Anlegget skal etableres i et område beregnet for akvakultur. Bremnes utdyper at lokasjonen har gode strømforhold og god vannutskiftning.

– Teknologien som skal benyttes er også godt utprøvd, og det er også flere og flere eksponerte lokaliteter som er tatt i bruk i Norge. Det er derfor ingen avgjørende grunner til å avslå søknaden vår, sier Knutsen, og legger til:

– Det er viktig å påpeke at etablering av akvakultur er et reversibelt tiltak. Myndigheten kan derfor gi oss et provisorisk utsleppsløyve med vilkår om nærere avgjøre miljøovervåking.

Går videre til Miljødirektoratet

I en mailutveksling med Bygdebladet, skriver statsforvalteren at Bremnes Seashore sin klage på vedtak nå kommer til å bli sendt videre til Miljødirektoratet.

– Det er disse som er korrekt klagemyndighet for behandling i saken. Direktoratet vil dermed vurdere vår behandling av søknaden, sier Mariann Størksen, fungerende seksjonsleder for forurensning.

På spørsmål om hvordan statsforvalteren stiller seg til Bremnes' utsagn om at vedtaket i praksis er et totalforbud mot akvakultur i fylket, sier Størksen at dette ikke stemmer. Hun forklarer at enhver søknad vurderes etter det enkelte anleggs påvirkning på natur, miljø og resipient.

Statsforvalteren ønsker ikke å gi kommentarer til om de har gått over streken vedrørende sine egne oppgaver og fatteevne, slik Bremnes påstår, og sier at det vil være Miljødirektoratet som vil vurdere statsforvalterens behandling.