Fantastisk bra at politikerne i Randaberg ser verdien av å støtte arbeidet til Fair Play Bygg Rogaland

Her er noen av grunnene til at jeg brenner for denne organisasjonen. Omfanget av kriminalitet i bygge bransjen er på mange nivå. Først og fremst er det utnyttet arbeidsfolk som blir pressa for penger eller til å tie med det de vet. Men også kunder har blitt truet og utsatt for utpressing.

Skal avdekke ulovligheter

Fair Play Bygg Rogaland (FPBR) er en organisasjon som jobber for å avdekke og bekjempe ulovlige og utrygge arbeidsforhold i regionen. Useriøse og kriminelle aktører i bygge bransjen i Norge er et problem. FPBR deltar i en dugnad for en seriøs bygge bransje med gode lønns- og arbeidsvilkår uten kriminalitet. Det er ikke bare de kriminelle i byggenæringen som skal tas – men også de som konkurrerer med ulovlige midler mot seriøse håndverkere.

FPBR har gjennom flere år bidratt med informasjonsvirksomhet, tips til myndighetene om useriøse aktører og veiledning til utsatte grupper. Bygge bransjen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv.

Fem gode grunner for støtte

Her er fem gode grunner til hvorfor vi skal støtte Fair Play Bygg Rogaland:

  1. Sikrer trygge arbeidsforhold: FPBR jobber for å avdekke og stoppe ulovlige og farlige arbeidsforhold. Deres arbeid er avgjørende for å sikre at arbeidstakere har trygge og rettferdige arbeidsforhold i Rogaland.
  2. Reduserer svart arbeid: Organisasjonen bidrar til å bekjempe svart arbeid og skaper et mer rettferdig arbeidsmarked. Dette er viktig både for arbeidstakere og arbeidsgivere som driver seriøst og ønsker et levelig arbeidsmarked.
  3. Samarbeid med det offentlige: FPBR samarbeider tett med offentlige instanser for å avdekke og stoppe ulovlige arbeidsforhold. Dette gjør at de er et viktig supplement til de offentlige organene som allerede jobber med disse sakene.
  4. Påvirker holdninger: Organisasjonens arbeid bidrar til å påvirke holdninger og bevissthet rundt arbeidsforhold og rettigheter i regionen. Dette er avgjørende for å skape en kultur hvor det ikke aksepteres å utnytte arbeidstakere eller bryte arbeidsmiljøloven.
  5. Kostnadseffektivt: FPBR har vist seg å være en kostnadseffektiv måte å avdekke og stoppe ulovlige arbeidsforhold på. De når lettere inn på byggeplasser og andre arbeidsplasser enn det offentlige klarer å gjøre alene. Derfor er bevilgninger til organisasjonen en god investering.

Unik tilgang til arbeidsplasser

Jeg forstår at noen kan ha innvendinger mot å bevilge penger til FPBR når det allerede finnes offentlige organer som skal ivareta denne rollen. Her noen av mine tanker rundt det.

  1. Sammenlignet med offentlige instanser, har FPBR en unik tilgang til arbeidsplassene og kilder fra både arbeidsgiversiden og fra arbeidstakere. De kan derfor ofte avdekke saker som det offentlige ikke har oversikt over. Mange kilder vil, av legitime grunner, ikke ha dialog direkte med myndighetene.
  2. FPBR bidrar til at det offentlige nå får mer informasjon om kriminalitet i arbeidslivet, og dermed får et mer korrekt kriminalitetsbilde. Ved dialog direkte med seriøse aktører i bygge bransjen løses utfordringer i samarbeid med bransjen, og på den måten hindrer en konkurransevridning. Dette er nødvendig når en vet at myndighetene kun har kapasitet til å følge opp få av sakene de får inn.
  3. FPBR Rogaland beskytter lokale seriøse firmaer og bidrar til å sikre fremtiden til fagarbeidere og lærlinger.
  4. All erfaring forteller at dette er et arbeid myndighetene ikke klarer alene. Det er myndighetene enige med oss om. Derfor har de et tett samarbeid med FPBR.
  5. FPBR sitter i arbeidsgruppe ved nye SUS for å forebygge arbeidslivskriminalitet. FPBR leder også en arbeidsgruppe med offentlige innkjøpere slik som Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune. Målet er at arbeidsgruppen skal samle store og små kommuner, slik at de får bistand i forkant og underveis i prosjekter.