Tirsdag kveld vedtok kommunestyret på Kvitsøy å ta hotellbygging på vestsiden av øya inn i kommuneplanen, med ni mot seks stemmer. Kommunestyret gikk med det imot anbefalinger fra både rådmann og fylkeskommune, som innstilte på et nei til hotellplanene.

Blant innbyggerne har meningene vært delte. Mens noen har gode argumenter for utbyggingen, mener andre at et eventuelt hotell ødelegger Kvitsøys mest naturskjønne område. Etter folkemøtene i forbindelse med kommuneplanrullering har det imidlertid kommet fram at samtlige ønsker flere arbeidsplasser, positiv utvikling, spisested og økt turisme og reiseliv til øya. Det er veien mot målet kvitsøybuen, inkludert politikere, er uenige om.

Les også: Hotell på Kvitsøy - stopp litt opp nå

Lokalpolitiker Johannes Olsen (Krf) er blant dem som er skeptisk til hotellplanene.

Han forteller at etter bestilling fra kommunestyret og arbeidsgruppen for kommuneplanregulering, har konsulent Kenneth Hansen laget en oppsummering, hvor det blir identifisert mulige veivalg for reiseliv, og en næringslivsstrategi for Kvitsøy.

– Hansen er tydelig på at dersom Kvitsøy ønsker å utvikle øya som en reiselivsdestinasjon, så er det vi som må ha styringen. Vi må ha en bevisst og langsiktig plan for hvordan Kvitsøy bør legge til rette for næringsliv og reiseliv, spesielt med fokus på blågrønne næringer og lokal særegenhet, sier Olsen.

Han mener politikerne må stille seg spørsmålet: er det konkrete forslaget i tråd med retningen de peker på, og er de lojale mot sine egne prosesser.

– Hvis vi er i tvil om dette, må vi tørre å si nei, og støtte rådmannens forslag om å ikke ta dette direkte inn i rulleringen av kommuneplanen, sier han og legger til:

- Ja, vi går kanskje glipp av et hotell slik som det foreligger nå, men vi får mulighet til å utvikle planer som i mye større grad er forankret i et godt planarbeid med langsiktig tankegang og som er mer i tråd med Kvitsøy sitt særpreg.

Base Property, som har henvendt seg til Kvitsøy kommune med et konkret forslag til hotellbygg, med en spesifikk plassering, mener etableringen kan få positive ringvirkninger. De tror utbyggingen kan gi flere arbeidsplasser, styrket kommuneøkonomi, og at hotellet kan spille en rolle for bevaring og foredling av Kvitsøys kulturelle arv og historie.