Mot slutten av fjoråret tok Randaberg kommune fatt på det omfattende arbeidet med å tilpasse seg den nye Barnevernsreformen.

Reformen var tema i hovedutvalget for oppvekst og levekår (HOL) 22. oktober i fjor. Etter forslag fra Ingvild Lundbakk Denut (Ap) vedtok HOL-medlemmene at de skal oppdateres hvert kvartal i 2021. Lundbakk Denut tok ikke opp dette fordi hun ikke stoler på administrasjonen, men fordi hun mener det er viktig at politikerne er tett på dette viktige arbeidet.

Forebygging – ikke brannslukking

Onsdag 24. februar er det nytt møte i HOL, og rådmannen legger fram en orientering om oppvekstreform.

Oppvekstsjef Petter Andreas Hagen har døpt Barnehagereformen om til Oppvekstreformen og påpeker at det angår hele barn-, unge- og familiefeltet.

Reformens mål er at kommunen skal forebygge bedre slik at bekymringsmeldinger om barn, unge og familie ikke utvikler seg til kompliserte og kostbare barnevernssaker. Altså, utsatte barn og familier skal få hjelp så tidlig som mulig.

Nødt til å samarbeide

Overfor HOL opplyser Petter Andreas Hagen at Randaberg har etablert samarbeid med nabokommunen Sola. Sammen skal de utrede hvordan endringer i Oppvekstreformen kan gjennomføres best mulig, og Rogaland Revisjon skal hjelpe dem.

Blant annet gir reformen i praksis kommunene ansvar for å rekruttere omsorgshjem. Dette er blant de mest ressurskrevende oppgavene som statlige BUF-etat har i dag.

– Det er en svært krevende oppgave, og vi som en liten kommune må samarbeide med en eller flere nabokommuner, sier Ingvild Lundbakk Denut (Ap), som viste stort engasjement i denne saken allerede i HOL i oktober i fjor.

– En grundig utredning av dette vil være viktig for å kunne dimensjonere kostnader så tidlig som mulig, skriver oppvekstsjefen i sin vurdering til HOL 24. februar.

Kjøper assistanse

Når barn og familier med utfordringer skal bli hjulpet så tidlig som mulig, er en avhengig av at de som driver med forebyggende arbeid i kommunen snakker sammen. I Randaberg kommune er saker som angår barn og unge fordelt på to tjenesteområder, helse og oppvekst.

– Det må bli enkelt å finne fram for den enkelte familie, om hvilket tilbud som er i førstelinje for å få hjelp raskt, og hva som er barnevern. Vi må kable dette mest mulig sammen, framholder Petter Andreas Hagen overfor HOL-medlemmene.

Rogaland Revisjon starter sitt utredningsarbeid for kommunene Randaberg og Sola nå i februar, og parallelt skal Telemarksforskning vurdere hele Oppvekstområdet i Randaberg kommune.

Utredningen til Telemarksforskning skal analysere hvordan Randaberg kommune har organisert seg på oppvekstfeltet, og vil avdekke om ressursene blir brukt best mulig for brukerne. Her skal både barnehager, skole, PPT og barnevernstjenesten settes under lupen.

– Vi har også foran oss et arbeid med å lage en mest mulig forutsigbar og langsiktig barnehagebruksplan, som vi i dag mangler i Randaberg kommune, sier Petter Andreas Hagen.