- De deler av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene, uttaler nystartede Jordvern Norge i en pressemelding.

Det første interimsstyret i foreningen består av Olaf Gjedrem fra Bjerkreim og Rogaland, Hans Huseby (Vestfold), Øyvind Kjølberg (Akershus og Oslo), Frøydis Haugen (Norges Bondelag) og Amund Kind (sekretær).

Jordvern Norge opplyser at mer enn en million dekar jordbruksareal er blitt omdisponert til andre formål de siste femti årene.

– I 2017 vedtok Stortinget en nasjonal jordvernstrategi der målet er at årlig omdisponering av dyrket jord må være under 4000 dekar, skriver Jordvern Norge i pressemeldingen.

Den nasjonale jordvernstrategien ble vedtatt av fylkestinget i Rogaland sommeren 2019.

Jordvern Norge påpeker at det er en økende forståelse og støtte i samfunnet i dag for at det er viktig å ta vare på dyrket og dyrkbar jord og samtidig stoppe nedbyggingen.

– Det å ta vare på landbruksjorda er selve grunnlaget for matproduksjon, poengterer Jordvern Norge.