I krysset mellom Vistnesveien og Visteveien ligger et av Randabergs nyeste boligprosjekt, og et område som har blitt foreslått navnet Vistehøyden.

Dette har Språkrådet påklaget.

Randaberg historielag er blant dem som har engasjert seg i debatten om stedsnavnet. De uttaler blant annet at de ikke kjenner noen som kaller det aktuelle området Vistehøyden eller Vistehøgda. Vistekrossen er det navnet de lokale tradisjonelt har kalt området, mener de.

Randaberg kommune foreslår nå Vistekrossen som nytt gatenavn i forbindelse boligprosjektet.

Det er satt en høringsfrist til 5. mai 2022. Etter fristen vil kommunen legge fram forslag til gatenavn for Språkrådet. Deretter går saken til endelig behandling i Hovedutvalget for nærmiljø og levekår i Randaberg kommune.

Historielagets uttale om Vistehøyden som gatenavn

Historielaget har hatt saka oppe i styret, og me har og drøfta spørsmålet med lokalkjende folk som har levd ei stund. Først av alt vil Historielaget seia at det er uheldig at utbyggarar i så stor grad får lov til å bestemma namn på nye bustadområde. Det hindrar ofte at opprinnelege, gode namn blir brukt.

Me har ikkje truffe nokon som kjenner til at dette aktuelle området har blir kalla Vistehøyden eller Vistehøgda. Vistekrossen er det namnet dei lokale tradisjonelt har kalla området. Primært vil derfor historielaget foreslå at det namnet blir brukt. Viss det likevel står mellom Vistehøyden eller Vistehøgda, vil Historielaget støtta Vistehøyden.

I utgangspunktet har me stor tillit til fagorgan som Språkrådet og Kartverket. I dette tilfellet er me likevel ikkje imponert over argumentasjonen dei bruker når dei går inn før Vistehøgda. Dei skriv m.a at "Adressenamnet Vistehøyden har fått en skrivemåte som ikkje er i samsvar med § 4 i lov om stadnamn: "Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen."

Me finn ingen gode argument hos fagorgana for at Vistehøgda er den nedarva talemåten. I alle fall har ikkje me klart å finna nokon nålevevande randabergbu som finn denne uttalen og grammatikken naturleg i talemålet vårt. Når fagorgana viser til at Vistehøgda er brukt i bygdeboka, så er ikkje det noko bevis for at Vistehøgda er rett i forhold til "den nedervde lokale uttalen". Slik me ser det, kjem dette rett og slett av at forfattaren av bygdeboka skriv nynorsk, og då heiter det rett nok ei høgd - høgda.

Harestad 31. mars 2022

For Randaberg historielag
Torfinn Goa, leiar

Kilde: Randaberg kommune