Prosjektleder i Lnett, Inge Lunde, setter pris på alle innspill som er kommet inn i forbindelse med konsesjonssøknaden i prosjektet:

– Alle som bruker tid på å sende innspill bidrar til å gi oss best mulig grunnlag for å finne gode løsninger for å bygge nødvendige kraftledninger og transformatorstasjoner, sier prosjektleder Inge Lunde i Lnett.

Det er mange hensyn som skal vurderes for å finne forslag til trasevalg for kraftledninger og plasseringer av transformatorstasjoner. Slike prosjekter vil alltid gi ulemper for noen, og det er NVE – til syvende og siste Olje- og energidepartementet (klageinstans) – som avgjør hva de mener er de løsningene som er best for samfunnet som helhet.

Lnett har sendt kommentarer til høringsinnspillene til NVE. Hver enkelt grunneier og høringspart får ikke direkte svar på sin uttalelse. NVE gjør en selvstendig vurdering av høringsinnspillene og Lnetts kommentarer. Deretter gjøres en samlet vurdering om det er behov for eventuelle tilleggsutredninger før NVE kan fatte vedtak.

– Lnett har tro på at god dialog, og konkrete innspill bidrar til at saken blir best mulig belyst. I likhet med spørsmål og kommentarer på de avholdte informasjonsmøtene går flere høringsinnspill på bruk av jord- eller sjøkabel på lengre strekk, og ikke bare luftledning.

Grunneieres lokalkunnskap er essensiell for å komme frem til et beslutningsrelevant grunnlag. I dette prosjektet er det flere som kommenterer hvorfor jord-/sjøkabel bør være relevant, men det er mange som også gir konstruktive innspill til luftledning der det er nasjonale retningslinjer vi er pålagt å følge, sier Lunde.

Nå venter Lnett på at NVE kommer tilbake i løpet av høsten 2022 med svar på om det trengs eventuelle tilleggsutredninger til konsesjonssøknaden. En eventuell endring av plassering på omsøkte Krossberg transformatorstasjon kan for eksempel føre til en endringssøknad i dette prosjektet.