Det ble fremmet to alternative forslag da formannskapet på Kvitsøy tirsdag 1. september behandlet saken «revidering av investeringsporteføljen».

Rådmannen anbefaler politikerne om å vurdere nok en gang penger som allerede er bevilget til ulike formål. Bakgrunnen for dette er at kommunen har mottatt en rapport, som avdekker nødvendigheten av en betydelig investering i Kvitsøy skole.

Flertallets prioriteringer

Fellesforslag fra Felleslisten/KrF/Frie borgerlige og FrP ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Dette innebærer at blant annet dette skal gjennomføres:

  • Sette ned utvalg med fem representanter for å jobbe fram anbefaling for Nye Kvitsøy skole. Rapport skal leveres til kommunestyret innen sommer 2021.
  • Vurdere eierskap for ny skole.
  • Rapport med anbefaling om Nye Kvitsøy skole skal ha øvre kostnadsramme 40 millioner kroner, med mål om at ny skole kan tas i bruk fra skoleåret 2023–2024.

Flertallet tar følgende investeringer ut av økonomiplanen:

  • Tilbygg barnehage
  • Næringsutvikling på Krågøy
  • Kjøp av gamlebutikken (der Coop var før)
  • Halvtak i skolegården ved Kvitsøy skole
  • Skilt på gamlekaien på Grøningen
  • Rehabilitering Kvitsøy kirke skyves ut i tid

Flertallet beholder kommunalt bidrag til oppgradering av Kvitsøy Idrettspark, 2 millioner i 2020 og 2 millioner i 2021. I tillegg fastholdes bevilgning på 3,5 millioner i 2020 og 2021 til renovering av fiskemottaket, som en håper skal gi et løft for både reiseliv og bolyst til øykommunen.