Takstvedtak om fjerning av rushtidsavgift ble gjort av Statens vegvesen 9. januar og er oversendt Ferde, som har ansvar for å iverksette disse endringene, skriver Randaberg kommune på sin nettside, og utdyper deretter mer om bakgrunnen for endringene av takstvedtaket for Bypakke Nord-Jæren:

Det er 38 bomstasjoner med enveis innkreving. Takstene er tidsdifferensierte, med økte takster i rushtiden på hverdager i periodene kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-17.00. Nullutslippskjøretøy betaler ikke bompenger.

Stortinget har sluttet seg til en fullmakt om at ordningen med tidsdifferensierte takster kan fjernes om det er lokalpolitisk tilslutning til dette.

Høsten 2019 var det lokalpolitisk tilslutning til å avvikle tidsdifferensierte bompengetakster, samt å innføre bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på 50 prosent i takstgruppe 1.

Utdrag fra det nye takst- og rabattsystemet for Bypakke Nord-Jæren:

Ordinære bompengetakster i 2020-kroner:

Takstgruppe 1, bompengetakst: 23 kr *

Takstgruppe 2, bompengetakst: 58 kr **

* Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.

** Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Det gis følgende rabatter:

• Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt av ordinær takst.

• Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 prosent rabatt av ordinær takst fratrukket brikkerabatt.

• Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 prosent rabatt og blir ikke belastet bompenger.

• Felles timesregel for bomstasjonene i Bymiljøpakken. Det skal betales kun for 1 passering, dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 1 time.

• Felles passeringstak for bomstasjonene i Bymiljøpakken med samordning mot bomstasjonen i Hundvågstunnelen. Det skal betales for maksimalt 75 passeringen per kalendermåned per kjøretøy. Ordningen skal gjelde kjøretøy i begge takstgruppene.

Alle rabattordninger forutsetter gyldig avtale og bruk av elektronisk brikke.