Gå til sidens hovedinnhold

Slik sørger de for at alle som ønsker får avgitt stemme: – Jeg er trygg på at vi gjennomfører valget på en god måte

Randaberg kommune har en tydelig ambisjon om at alle som kan og ønsker det skal få avgitt stemme ved stortingsvalget ved å ønske velkommen til valglokalet med «Din stemme er viktig».

To grunnregler (kriterier) er viktige ved valg, forteller valgansvarlig i Randaberg kommune, Maren Grayston Bjartung og mener kommunen har fulgt disse opp. Disse grunnreglene er slik:

– Velgeren skal selv uttrykke av egen fri vilje at vedkommende ønsker å avgi stemme, og i stemmeavlukket selv ha mulighet til å velge hvilket parti en skal stemme på, uavhengig av andre, sier Grayston Bjartung.

Oppfyller sin plikt

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forteller blant annet at personer med utviklingshemming har rett til å delta aktivt i samfunnet uten frykt for diskriminering. Hvis det er nødvendig, skal det legges til rette for at dette kan gjennomføres.

– Vi mener det er godt tilrettelagt, og det er godt informert både muntlig og skriftlig samt at det er hjelp å få på stemmestedet. Vi har mange valgmedarbeidere i sving ved valget, sier Maren Grayston Bjartung til Bygdebladet.

Hun viser til at alle i Randaberg er blitt informert om at de står i manntallet, som sikrer at de har mulighet til å avgi stemme, deriblant også at en kan få assistanse til å sjekke dette.

Forklaring og assistanse gis også av valgmedarbeidere i stemmelokalet, som også har vært gjennomført ved forhåndsstemming på Servicetorget i kommunehuset og i Randaberg bibliotek.

– Kommunen har plikt til å legge til rette slik at alle grupper kan avlegge sin stemme, sier Graystone Bjartung og mener Randaberg kommune har gjort det som skal til for å gjennomføre stortingsvalget på en god måte.

Det kommunale stemmestyret har ansvaret for at valg blir gjennomført slik det skal etter reglene. I stemmestyret er blant andre Tore Helvig med, og han mener valget også i år er godt ivaretatt.

– Jeg er trygg på at stortingsvalget blir gjennomført slik det skal, sier han til Bygdebladet.

Tilgjengelighet for alle

I artikkel 29 i CRPD påpekes kommunenes ansvar for å sikre god tilrettelegging ved valg. At dette handler om hvilke lokaler som brukes til stemmegivning, og hvordan disse blir tilrettelagt slik at kravet til tilgjengelighet blir oppfylt.

Diskriminering- og tilgjengelighetsloven pålegger valgmyndigheter å sikre tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne. Omgivelser og materiell skal utformes slik at de kan brukes av mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår bevegelse, syn, hørsel, forståelse eller følsomhet for miljø er sentrale i dette.

Anbefalinger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som har 84 ulike medlemsorganisasjoner, har vurdert FNs konvensjon CRPD og belyst menneskerettighetsaspektet for funksjonshemmede i Norge.

– Funksjonshemmede er underrepresentert i norsk politikk. Partiene ser ikke dette som er representativitetsproblem. Ved valg settes demokrati på dagsorden, men det er kjønn, alder og etnisitet som trekkes fram i den politiske debatten, ikke funksjonshemning. I kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er litt over en prosent av medlemmene under 25 år, og kun fem prosent av rådene har medlemmer under 25 år, skriver funksjonshemmedes organisasjoner i rapporten sin. Organisasjonene har følgende anbefalinger:

  • Kartlegge barrierer for funksjonshemmedes deltakelse i det politiske liv med sikte på økt rekruttering av funksjonshemmede til politisk arbeid.
  • Videreutvikle lovgivning om offentlig sektor sin plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig for alle.
  • Økonomisk støtte til politiske partier under forutsetning om at de har tilgjengelig informasjon og valgkampmateriell.
  • Innføre digital valgordning for å sikre funksjonshemmedes rett til hemmelig valg.
  • Ikke å iverksette tiltak for å fremme tilgjengelighet og tilgang til informasjon må defineres som diskriminering.
  • For å sikre politisk deltakelse må rett til transport og assistanse bli en selvfølge.