Randabergs kul­tur­sko­le, hel­se- og vel­ferds­tje­nes­te­ne i kom­mu­nen og De­mens­for­en­in­gen går sam­men om å opp­ret­te et nytt de­mens­kor. Det skriver de i en pressemelding.

– Det­te uni­ke ini­tia­ti­vet vil gi lo­kal­sam­fun­net gle­de og håp gjen­nom mu­sikk og sam­hold, sier Eli­sa­beth Moe, fag­ut­vik­ler i Hel­se og vel­ferd i Ran­da­berg kom­mu­ne.

Hun for­tel­ler at de­mens­kor-pro­sjek­tet er et re­sul­tat av mål­ret­tet inn­sats fra fag­ut­vik­ler og de­mens­ko­or­di­na­tor fra Hel­se og vel­ferd i kom­mu­nen, og mu­sikk­te­ra­peut, vo­kal­pe­da­gog og rek­tor ved Ran­da­berg kul­tur­sko­le.

Sam­men har de del­tatt på kurs ar­ran­gert av Norges musikkhøgskole om «Etab­le­ring og le­del­se av de­mens­kor», for å sik­re at kor­opp­le­vel­sen er best mu­lig for del­ta­ker­ne.

Mat, sang og sam­ling

Sam­lin­ge­ne, som star­ter tirs­dag 26. sep­tem­ber, vil in­klu­de­re tre vik­ti­ge kom­po­nen­ter: en sang­del le­det av vo­kal­pe­da­gog og mu­sikk­te­ra­peut, en støt­te­sam­ling for på­rø­ren­de, le­det av De­mens­for­en­in­gen, og et fel­les mål­tid/kvelds­mat.

– Fri­vil­li­ge spil­ler en av­gjø­ren­de rol­le i kor­opp­le­vel­sen ved å bi­stå med or­ga­ni­se­ring, del­ta i kor­øv­el­ser og til­be­re­de kvelds­ma­ten, sier Eli­sa­beth Moe.

Demenskoret har blitt in­spi­rert av NRK sitt de­mens­kor, som har bi­dratt til å øke be­visst­he­ten om mu­sikk­te­ra­pi og dens po­si­ti­ve inn­virk­ning på hel­se.

– Må­let med Demenskoret i Ran­da­berg er å gi del­ta­ker­ne en me­nings­full og gi­ven­de opp­le­vel­se, som ikke bare for­bed­rer de­res livs­kva­li­tet, men også gir nød­ven­dig støt­te til på­rø­ren­de, for­tel­ler Tor­leif Kvit­no, rek­tor ved Ran­da­berg kul­tur­sko­le.

Hå­per å opp­tre

På leng­re sikt hå­per initiativtakerne at det­te pro­sjek­tet vil bi­dra til å for­len­ge hjem­me­bo­en­de pe­ri­oder for per­so­ner med de­mens, og av­las­te på­rø­ren­de gjen­nom fel­les­skap og mu­sikk­gle­de.

– De som del­tar som fri­vil­li­ge og en­ga­sjer­te i pro­sjek­tet har al­le­re­de mer­ket den po­si­ti­ve på­virk­nin­gen på egen hel­se og livs­kva­li­tet, for­tel­ler Eli­sa­beth Moe.

– Og et­ter hvert, når vi har kom­met godt i gang med kor­san­gen, så hå­per også vi på å få kom­me ut å syn­ge og opp­tre. Men først skal vi fin­net vår form på sam­lin­ge­ne og inn­hol­det, og bli godt kjent med alle som del­tar. Men en dag, litt frem i tid, så vil DEKOR ha sin førs­te opp­tre­den i lands­by­en vår, noe som skal bli vel­dig fint, på så man­ge vis, av­slut­ter Tor­leif Kvit­no.